Loading web page...

Application Error

Close
 
New Document
News
1. ประกาศการใช้งาน ระบบแสดงข้อมูลบุคลากรผ่านอินเตอร์เน็ต (Internet) 
บุคลากร สามารถใช้งานระบบแสดงข้อมูลบุคลากรผ่านอินเตอร์เน็ต เพื่อเรียกดูข้อมูลประวัติส่วนบุคคล การลงเวลาเข้า - ออก ประวัติการลา มา สาย

โดยข้อมูลรหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน สามารถติดต่อขอรับได้ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล

ติดต่อสอบถามปัญหาการใช้งาน ได้ดังนี้

เข้าระบบไม่ได้: โทร. 02-444-6000 ต่อ 1129 - 1131
กรณีลืมรหัสผ่าน กรุณากรอกเพื่อขอรีเซตรหัสผ่าน Click